Wyłonienie Wykonawców mających dostarczyć posiłki na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w 9 Gimnazjach województwa wielkopolskiego

Wyłonienie Wykonawców mających dostarczyć posiłki na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w 9 Gimnazjach województwa wielkopolskiego

Numer dokumentu:
5514797
Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
04.10.17
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
55300000
Termin składania wniosków:
12.10.17
Zamawiający:
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W POZNANIU
Miejsce realizacji:
PL:
Szacunkowa całkowita wartość:
0,00 EUR

 

 

catering Poznań

 

Wyłonienie Wykonawców mających dostarczyć posiłki na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w 9 Gimnazjach województwa wielkopolskiego

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 12-10-2017
Nazwa zamawiającego
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Numer ogłoszenia
1059803
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Miejscem składania ofert jest:
Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań. Oferty składać można osobiście (w pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zdz.poznan.pl, lub pocztą tradycyjną na w/w adres.
Oferty powinny zostać oznaczone widocznym dopiskiem:

„Oferta w postępowaniu nr 1/O/C/2017”

Oferty można składać w terminie do dnia 12.10.2017 do godziny 14.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
sekretariat@zdz.poznan.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Turecka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
61 868 54 17 wew.204
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa posiłków na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w 9 Gimnazjach województwa wielkopolskiego.
Zamawiający umożliwia składanie ofert częściowych.
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi cateringowe
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Wyłonienie Wykonawców mających dostarczyć posiłki na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w 9 Gimnazjach województwa wielkopolskiego
Przedmiot zamówienia
Sukcesywna dostawa posiłków na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w 9 Gimnazjach województwa wielkopolskiego.
Zamawiający umożliwia składanie ofert częściowych.
Tabela określająca części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę,zawarta jest w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
W skład jednego posiłku wchodzi:
1. kanapka, składająca się ze świeżej bułki (wypieczonej w piekarni w dniu dostarczenia jej na zajęcia) posmarowanej obustronnie pełnowartościowym masłem, szynki, polędwicy albo żółtego sera oraz świeżej sałaty, pomidora, ogórka lub innych warzyw;
2. świeża drożdżówka wypieczona w piekarni w dniu dostarczenia na zajęcia;
3. świeży owoc: jabłko albo banan;
4. butelka wody mineralnej niegazowanej o pojemności 0,5 (pół) litra.

Produkty określone w pkt 1. oraz 2. Wykonawca musi dostarczać naprzemiennie dla każdej grupy odbywającej zajęcia. Produkty określone w pkt 3. oraz pkt. 4 Wykonawca musi dostarczać zawsze dla każdej grupy odbywającej zajęcia. Wykonawca może ustalić z opiekunami grup odbywających zajęcia szczegółowe menu każdego posiłku, wg potrzeb uczestników zajęć.
Wykonawca będzie dostarczał posiłki zarówno w roku szkolnym 2017/2018 (dwa semestry), jak i w roku szkolnym 2018/2019 (dwa semestry). Wykonawca otrzyma szczegółowy harmonogram zajęć od opiekunów grup w każdej ze szkół.

Podana w tabeli (kolumna nr 3) planowana ilość posiłków jest wartością opartą na założeniu, że każda z grup warsztatowych odbędzie średnio 4 godziny lekcyjne dziennie i średnio 2 razy w tygodniu.
Zamawiający zastrzega, iż w przypadku, gdy ilość godzin lekcyjnych dla konkretnej grupy odbywającej zajęcia będzie mniejsza niż 4 godziny w konkretnym dniu, Wykonawca ustali z właściwym opiekunem grupy odpowiedni skład posiłku przypadającego na jednego ucznia. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego zamówienia (w odniesieniu do konkretnej części zamówienia) nie może przekroczyć jednak wartości brutto jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (w odniesieniu do konkretnej części zamówienia).

Szczegółowy, planowany harmonogram zajęć stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 50.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100), co znaczy, że na sfinansowanie jednego posiłku zamawiający zamierza przeznaczyć średnio 5,00 zł (słownie: pięć zł 00/100).
A zatem na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć:
Część nr 1 – 7.500,00 zł
Cześć nr 2 – 7.500,00 zł
Cześć nr 3 – 6.250,00 zł
Cześć nr 4 – 6.250,00 zł
Cześć nr 5 – 6.875,00 zł
Cześć nr 6 – 2.500,00 zł
Cześć nr 7 – 3.750,00 zł
Cześć nr 8 – 4.375,00 zł
Cześć nr 9 – 5.000,00 zł
Kod CPV
55520000-1
Nazwa kodu CPV
Usługi dostarczania posiłków
Harmonogram realizacji zamówienia
od październik 2017 do dnia 30 kwietnia 2020 roku.
Załączniki
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego
załącznik nr 3 do formularza ofertowego
załącznik nr 2 do formularza oferty
załącznik nr 1 do formularza oferty
Formularz oferty
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
III. Warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Wykonawca musi dysponować niezbędnym potencjałem osobowym do wykonania zamówienia, musi dysponować niezbędnymi zasobami technicznymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Kryteria oceny ofert – opis sposobu oceny ofert:
1. Cena – 40pkt – 40%
2. Doświadczenie -60pkt – 60%

1. Cena.
Wykonawca oferuje cenę w formularzu oferty – zasada „im mniej tym lepiej”.

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

„Najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach / Cena badanej oferty * 40 %”

przy czym 1 % = 1 punkt, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający będzie oceniał cenę brutto za jedną godzinę.

2. Doświadczenie.

Kryterium zostanie ocenione w następujący sposób.
Wykonawca, który zamierza uzyskać punkty w tym kryterium, musi wraz z dokumentami tworzącymi ofertę złożyć tabelę zatytułowaną "Doświadczenie" znajdującą się w folderze "formularz oferty+załaczniki" niniejszego postępowania.
Początek daty wykonania zamówienia (kolumna nr 3) nie może być wcześniejszy niż 01.01.2013 rok.
Ilość dostarczonych posiłków w ramach każdej wykazanej usługi (kolumna nr 4) to minimum 500 sztuk posiłków.
Za każdą tak wykazaną usługę Wykonawca otrzyma 20 punktów.

Do każdej wykazanej w tabeli „Doświadczenie” usługi Wykonawca musi załączyć referencje od podmiotu, na rzecz którego wykonano zamówienie. Z referencji muszą wynikać wszystkie dane wskazane w kolumnach od nr 2 do nr 4.
Wykluczenia
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
– Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
– Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Adres
Jeleniogórska 4/6

Numer telefonu
618685417
Fax
618685144
NIP
7770001720
Tytuł projektu
OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski.
Numer projektu
RPWP.08.01.02-30-0039/16-00

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1059803

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.adresstrony.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij