Warszawa: Usługa żywienia pacjentów CSK MSWIA w formie cateringu

Warszawa: Usługa żywienia pacjentów CSK MSWIA w formie cateringu

Numer dokumentu: TED.112096-2017
Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV 55520000
Termin składania wniosków: 11.04.17 09:00
Zamawiający:
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Miejsce realizacji:
PL: Miasto Warszawa
Catering Warszawa

Usługa żywienia pacjentów CSK MSWIA w formie cateringu wraz z umową najmu stołówki.

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: 006472651
Adres pocztowy: Wołoska 137
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-507
Państwo: PL
Tel.: +48 225081821
E-mail: marketing@cskmswia.pl
Faks: +48 225081803
Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.cskmswia.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem

www.cskmswia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj
SP ZOZ

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa
Usługa żywienia pacjentów CSK MSWIA w formie cateringu wraz z umową najmu stołówki.
II.1.2) Główny kod CPV

55520000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis
Usługa żywienia pacjentów CSK MSWIA w formie cateringu wraz z umową najmu stołówki zgodnie z opisem w SIWZ.

13768244.48

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego.
II.2.4) Opis zamówienia
Żywienie Pacjentów CSK MSWiA w Warszawie w formie cateringowej przez 4 lata
1. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie zapewnia szacunkowo wyżywienie dla 18 100 osobo dni miesięcznie, przy systemie trzydaniowym, a w przypadku diety cukrzycowej i diet dziecięcych – pięciodaniowym, zwanym zestawem podstawowym.
2. Należy zapewnić posiłki regeneracyjne w ilości 6 048 posiłków/4 lata (średnio dla 6 osób dziennie przez 252 dni robocze/rok)
— Posiłki regeneracyjne muszą być podane w formie jednego dania gorącego (np. zupa z wkładką bądź drugie danie, z tym, że Zamawiający wymaga, aby co najmniej 3 razy w tygodniu posiłek był w formie drugiego dania).
— Posiłki regeneracyjne powinny zawierać około 50-55 % węglowodanów, 30-35 % tłuszczów, 15 % białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal.
— Posiłki regeneracyjne będą wydawane w Restauracji w godz.12:00-12:30 (tam też są spożywane).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Nazwa: Posiadanie certyfikatu ISO 22000 Waga: 20

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Nazwa: Godzina zgłaszania korekt (dotyczy punktu 1 lit b Obowiązków Zamawiającego w Opisie przedmiotu zam) Waga: 20 Cena Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: PLN13768244.48

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium 413 047,33 PLN.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument „Informacja z Krajowego Rejestru Karnego” składa dokument „Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument”, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeżeli:
1. Wykonawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji minimum dwóch usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj. usług żywienia w formie cateringu świadczonych, dla co najmniej 250 osób liczonych średnio dziennie) o wartości nie mniejszej niż: 350.000,00 PLN brutto każda w okresie 12 miesięcy.
2. Wykonawca dysponuje co najmniej 2 (dwoma) samochodami dopuszczonymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną do przewozu gotowych posiłków
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o wykaz usług.
Sekcja IV: Procedura
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 2017-04-11
Czas lokalny: 09:00

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

od ustalonej daty składania ofert2

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 2017-04-11
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Siedzibie Zamawiającego pokój nr Dział Marketingu i Zamówień Publicznych, bud. administracyjno-garażowy, Sala Malinowa.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: PL
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: PL
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

2017-03-22

Komentarze

 1. Jolanta pisze:

  Koszmar! Niesympatyczna obsługa! W dniu dzisiejszym , leżąc 3 dobę nie dostałam kolacji, ponieważ pani zabrakło. Miała dorobić i po ponad godzinie nie doczekałam owej kolacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.adresstrony.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij