Warszawa: świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze, miejsc hotelowych oraz usług cateringowych na potrzeby NCK

Warszawa: świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze, miejsc hotelowych oraz usług cateringowych na potrzeby NCK

Numer dokumentu:
DA.261.65.2017
Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
30.08.17
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
63500000-4 63510000-7
Termin składania wniosków:
05.09.17
Zamawiający:
Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Miejsce realizacji:
PL: Warszawa
Szacunkowa całkowita wartość:
0,00 EUR

 

 

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: DA.261.65.2017
Strona 1 z 3
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.)
Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury
Adres: ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Marlena Modzelewska, tel. 22 2 100 135, mmodzelewska@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Agnieszka Woźnicka, tel. 22 2 100 123, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Opis przedmiotu zamówienia: świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze, miejsc hotelowych oraz usług cateringowych na potrzeby NCK
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63500000-4 usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej, 63510000-7 usługi biur podróży i podobne
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.
W postępowaniu nie będzie żądane wadium.
W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 20.12.2017 r.
Wymagania od Wykonawców:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Numer sprawy nadany przez zamawiającego: DA.261.65.2017
Strona 2 z 3
1.1. nie podlegają wykluczeniu.
1.2. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
1.3. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący:
zdolności technicznej lub zawodowej tj. zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 3 usług polegających na świadczeniu usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze, miejsc hotelowych oraz usług cateringowych o wartości 100 000,00 zł brutto każda.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ),
2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ) składane w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 3.
3. wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, zgodnie z zapisem w § 2 pkt 4. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego wykonania usług realizowanych na rzecz Narodowego Centrum Kultury.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.
Kryteria oceny ofert:
Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 05.09.2017 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, recepcja. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
Lp.
Kryterium
Znaczenie
1.
Cena opłat transakcyjnych (Ct) będąca sumą ceny za opłatę transakcyjną za wystawienie jednego biletu lotniczego krajowego (Ctk), ceny za opłatę transakcyjną za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego (Ctz), ceny za opłatę transakcyjną za rezerwację i zakup jednego miejsca noclegowego (Ch) oraz ceny za opłatę transakcyjną za usługę cateringową dla jednego wydarzenia [bez względu na liczbę osób] (Cc)
60%
2.
Wysokość upustu określonego w % od ceny jednego miejsca noclegowego, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży miejsca noclegowego (Uh)
40%
RAZEM
100%
Numer sprawy nadany przez zamawiającego: DA.261.65.2017
Strona 3 z 3
Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:
1. w siedzibie Zamawiającego,
2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.nck.pl/przetargi/
Data wywieszenia: 28.08.2017 r.
Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Kultury
Eliza Dzwonkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.adresstrony.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij