Rzeszów: Organizacja szkolenia zawodowego – Barman/kelner/barista z certyfikowanym egzaminem

Rzeszów: Organizacja szkolenia zawodowego – Barman/kelner/barista z certyfikowanym egzaminem

Numer dokumentu:
5451311
Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
11.09.17
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
80530000
Termin składania wniosków:
18.09.17
Zamawiający:
ECORYS POLSKA SP. Z O.O.
Miejsce realizacji:
PL:
Szacunkowa całkowita wartość:
0,00 EUR

Organizacja szkolenia zawodowego – Barman/kelner/barista z certyfikowanym egzaminem

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 18-09-2017
Nazwa zamawiającego
ECORYS POLSKA SP. Z O.O.
Numer ogłoszenia
1054682
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
VII. Sposób przygotowania ofert.
1. Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
2. Do oferty należy dołączyć załącznik numer 2 oraz 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału określonych w punkcie III oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dodatkowych, podlegających ocenie merytorycznej podczas wyboru ofert.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania. Wykonawca ma obowiązek wykazać w ofercie, że osoba lub osoby podpisujące ofertę posiadają odpowiednie uprawnienia do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
7. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
8. Wszystkie strony oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane własnoręcznym podpisem. Wszelkie poprawki w treści oferty mają być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.
9. Oferta powinna być przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzejrzystym, zabezpieczonym i zapieczętowanym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowań. Opakowanie zewnętrzne oferty powinno być opisane w następujący sposób:
a. nazwa i adres Wykonawcy,
b. nazwa i adres Zamawiającego (ECORYS Polska Sp. z o. o., ul. Solec 38 lok. 105, 00-394 Warszawa),
c. oznaczenie Oferta do zaproszenia numer 6/235/ZK/2017 „Nie otwierać przed dniem 19.09.2017 r.”
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed ostatecznym terminem składania ofert.
15. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu składania ofert.
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie oznaczoną zgodnie z wymaganiami z punktu VII, w siedzibie Zamawiającego ECORYS Polska Sp. z o. o., ul. Solec 38 lok. 105, 00-394 Warszawa, do dnia: 18.09.2017 r.
2. Biuro ECORYS Polska Sp. z o.o. jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -17:00.
3. O dotrzymaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
4. W przypadku przesłania oferty za pomocą usług Poczty Polskiej, czy innych firm świadczących usługi przewozu przesyłek, terminem wpływu nie jest data nadania dokumentu, a rzeczywista data wpływu dokumentów do siedziby Zamawiającego.
5. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
jeremi.jarocki@ecorys.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jeremi Jarocki
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
22 339 45 43
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje:
Część 1 – Usługa przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Barman/kelner/barista”,
Zamówienie obejmuje usługę przeprowadzenia szkolenia zawodowego zakończonego egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyte kwalifikacje oraz certyfikacją prowadzoną przez instytucję uprawnioną z zakresu: Barman/kelner/barista dla uczestników projektu „Nowe kwalifikacje dla Podkarpacia”, tj. osoby powyżej 29 roku życia o niskich kwalifikacjach w terminie od 21 czerwca 2017r., wg poniższej specyfikacji:
• W szkoleniu weźmie udział 1 grupa uczestników projektu,
• Grupa szkolenia zawodowego Barman/kelner/barista liczyć będzie 10 osób w wymiarze 32 godzin,
• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry posiadającej wymagane wykształcenie, kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia oraz doświadczenie zawodowe w prowadzeniu kursów zawodowych związanych z przedmiotem zamówienia,
• Jeden dzień szkolenia może wynosić maksymalnie 8 godzin dydaktycznych,
• W każdym dniu zajęć obejmującym min. 6 godzin dydaktycznych w programie szkolenia muszą zostać zaplanowane minimum 2 przerwy kawowe (10 minutowe) oraz przerwa obiadowa (30 minutowa), wyżywienie zapewnione zostanie przez Zamawiającego.
• Wykonawca w programie szkolenia zawodowego musi uwzględnić część teoretyczną oraz część praktyczną,
• Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić testy kompetencji ex ante i ex post,
• Szkolenie zawodowe będzie realizowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, które zostanie podane w późniejszym terminie,
• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia merytorycznych materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu,
• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnych produktów higienicznych oraz sprzętu dla szkolenia – Barman/kelner/barista w celu przeprowadzenia zajęć praktycznych.
• Wykonawca zapewni własne środki i narzędzia do przeprowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych.
• Wykonawca zobowiązany jest skierować uczestników szkoleń zawodowych na egzamin zewnętrzny potwierdzający nabyte kwalifikacje i pokryć koszt tego egzaminu,
• Na podstawie wyników egzaminu zewnętrznego Wykonawca zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego,
• Wykonawca zapewni minimum 80% frekwencji uczestników projektu na zajęciach,
• Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym na każdym etapie realizacji szkolenia, w szczególności: w zakresie ustalania dokładnego harmonogramu zajęć, informowania o poziomie realizacji kursu, frekwencji uczestników oraz umożliwić Zamawiającemu i Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie przeprowadzenie wizyt monitorujących w miejscu realizacji kursu,
• Wykonawca będzie dokumentował realizację kursów i przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia kursu pełną dokumentację, na którą składać się będą:
o Program kursu – oryginał
o Dziennik zajęć wraz z harmonogramem – oryginał,
o Imienną listę obecności wraz z potwierdzeniem odbioru cateringu oraz materiałów szkoleniowych – oryginał,
o Protokół z testów kompetencji + wzorniki testów – oryginał
o Wypełnione ankiety ex ante i ex post,
o Certyfikaty i zaświadczenia – kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz rejestr wydanych certyfikatów i zaświadczeń – oryginał,
o Wzornik materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w ramach szkoleń zawodowych,
o Dokumentacja osobowa prowadzących zajęcia (życiorys zawodowy) oraz oświadczenia NSRO i ewidencję czasu pracy osób zaangażowanych w realizację działań – oryginał,
• Wykonawca wraz z ww. dokumentami przekaże Zamawiającemu protokół z wykonania usługi.
• Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, przez osoby realizujące szkolenia zawodowe, zasady, aby łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, nie przekraczało 276 godzin miesięcznie,
• Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024) i co za tym idzie przetwarzać dane osobowe Uczestników tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszego zamówienia,
• Szkolenia zawodowe realizowane będą w oparciu o harmonogram godzinowy realizacji zajęć przesłany przez Zamawiającego, uzgodniony z Wykonawcą,
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramów, każdorazowo zmiana harmonogramu będzie uzgodniona z Wykonawcą usługi minimum na 3 dni przed terminem, którego dotyczą zmiany.
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi szkoleniowe
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Przeszkolenie grupy 10 osób bezrobotnych w zawodzie Barman/Kelner/Barista z certyfikowanym egzaminem.
Przedmiot zamówienia
• W szkoleniu weźmie udział 1 grupa uczestników projektu,
• Grupa szkolenia zawodowego Barman/kelner/barista liczyć będzie 10 osób w wymiarze 32 godzin,
• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry posiadającej wymagane wykształcenie, kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia oraz doświadczenie zawodowe w prowadzeniu kursów zawodowych związanych z przedmiotem zamówienia,
• Jeden dzień szkolenia może wynosić maksymalnie 8 godzin dydaktycznych,
• W każdym dniu zajęć obejmującym min. 6 godzin dydaktycznych w programie szkolenia muszą zostać zaplanowane minimum 2 przerwy kawowe (10 minutowe) oraz przerwa obiadowa (30 minutowa), wyżywienie zapewnione zostanie przez Zamawiającego.
• Wykonawca w programie szkolenia zawodowego musi uwzględnić część teoretyczną oraz część praktyczną,
• Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić testy kompetencji ex ante i ex post,
• Szkolenie zawodowe będzie realizowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, które zostanie podane w późniejszym terminie,
• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia merytorycznych materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu,
• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnych produktów higienicznych oraz sprzętu dla szkolenia – Barman/kelner/barista w celu przeprowadzenia zajęć praktycznych.
• Wykonawca zapewni własne środki i narzędzia do przeprowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych.
• Wykonawca zobowiązany jest skierować uczestników szkoleń zawodowych na egzamin zewnętrzny potwierdzający nabyte kwalifikacje i pokryć koszt tego egzaminu,
• Na podstawie wyników egzaminu zewnętrznego Wykonawca zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego,
• Wykonawca zapewni minimum 80% frekwencji uczestników projektu na zajęciach,
• Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym na każdym etapie realizacji szkolenia, w szczególności: w zakresie ustalania dokładnego harmonogramu zajęć, informowania o poziomie realizacji kursu, frekwencji uczestników oraz umożliwić Zamawiającemu i Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie przeprowadzenie wizyt monitorujących w miejscu realizacji kursu,
• Wykonawca będzie dokumentował realizację kursów i przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia kursu pełną dokumentację, na którą składać się będą:
o Program kursu – oryginał
o Dziennik zajęć wraz z harmonogramem – oryginał,
o Imienną listę obecności wraz z potwierdzeniem odbioru cateringu oraz materiałów szkoleniowych – oryginał,
o Protokół z testów kompetencji + wzorniki testów – oryginał
o Wypełnione ankiety ex ante i ex post,
o Certyfikaty i zaświadczenia – kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz rejestr wydanych certyfikatów i zaświadczeń – oryginał,
o Wzornik materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w ramach szkoleń zawodowych,
o Dokumentacja osobowa prowadzących zajęcia (życiorys zawodowy) oraz oświadczenia NSRO i ewidencję czasu pracy osób zaangażowanych w realizację działań – oryginał,
• Wykonawca wraz z ww. dokumentami przekaże Zamawiającemu protokół z wykonania usługi.
• Szkolenia zawodowe realizowane będą w oparciu o harmonogram godzinowy realizacji zajęć przesłany przez Zamawiającego, uzgodniony z Wykonawcą,
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramów, każdorazowo zmiana harmonogramu będzie uzgodniona z Wykonawcą usługi minimum na 3 dni przed terminem, którego dotyczą zmiany.
Kod CPV
80530000-8
Nazwa kodu CPV
Usługi szkolenia zawodowego
Dodatkowe przedmioty zamówienia
Brak.
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie 20-30.09.2017.
Załączniki
Załączniki do zaproszenia nr 6
Zaproszenie nr 6

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
III. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający następujące warunki obowiązkowe:
a. Prowadzą od minimum 2 lat działalność gospodarczą w zakresie usług szkoleniowych i posiadają uprawnienia do prowadzenia szkoleń nadających umiejętności zawodowe (np. wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i/lub kod działalności gospodarczej PKD 2007 – 85.59.B.)
Potwierdzenie spełnienia kryterium – kopia wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych lub inny dokument poświadczający okres prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia szkoleń,
Wiedza i doświadczenie
b. Posiadają udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu minimum 160 godzin szkoleń zawodowych o tematyce założonej w projekcie, dla grup min. 8-osobowych w okresie 3 lat przed dniem składania oferty lub jeśli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy niż 3 lata to w okresie prowadzenia działalności,
Potwierdzenie spełnienia kryterium – referencje/ kopia umów na realizację usługi/ kopia protokołu zdawczo-odbiorczego, etc.
Potencjał techniczny
Zapewnienie niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia zajęć praktycznych.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
VII. Sposób przygotowania ofert.
1. Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
2. Do oferty należy dołączyć załącznik numer 2 oraz 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału określonych w punkcie III oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dodatkowych, podlegających ocenie merytorycznej podczas wyboru ofert.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania. Wykonawca ma obowiązek wykazać w ofercie, że osoba lub osoby podpisujące ofertę posiadają odpowiednie uprawnienia do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
7. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
8. Wszystkie strony oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane własnoręcznym podpisem. Wszelkie poprawki w treści oferty mają być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.
9. Oferta powinna być przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzejrzystym, zabezpieczonym i zapieczętowanym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowań. Opakowanie zewnętrzne oferty powinno być opisane w następujący sposób:
a. nazwa i adres Wykonawcy,
b. nazwa i adres Zamawiającego (ECORYS Polska Sp. z o. o., ul. Solec 38 lok. 105, 00-394 Warszawa),
c. oznaczenie Oferta do zaproszenia numer 6/235/ZK/2017 „Nie otwierać przed dniem 19.09.2017 r.”
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed ostatecznym terminem składania ofert.
15. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu składania ofert.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
VI. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia
1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby/podmioty, powiązane osobowo lub kapitałowo z ECORYS Polska Sp. z o.o. (przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ECORYS Polska Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ECORYS Polska Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Spółki czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a oferentem, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli).
Dodatkowe warunki
Brak.
Warunki zmiany umowy
XIII. Zawarcie umowy
1. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po dokonaniu wyboru Wykonawców.
2. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, Zamawiający uchyla się od zawarcia umowy.
3. W sytuacji zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt. 2, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejno najwyższą liczbę punktów.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
W pliku z załącznikami do postępowania.
Zamówienia uzupełniające
Brak.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
IX. Ocena ofert informacja o kryteriach oceny
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w pkt. III. 1 Zaproszenia do składania ofert na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. Wykonawcy nie spełniający tych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.
2. Zamawiający dokona oceny ofert nie podlegających odrzuceniu.
3. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
a) Cena 60% oceny
Punktacja dla kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w danej ofercie.

cena najniższa
liczba punktów oferty ocenianej = ———————————–x 60pkt
cena oferty ocenianej
b) Doświadczenie Wykonawcy 30% oceny
Kwalifikacje i doświadczenie będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
• doświadczenie w przeprowadzaniu minimum 160 godzin szkoleń zawodowych o tematyce założonej w projekcie, dla grup min. 8-osobowych w okresie 3 lat przed dniem składania oferty lub jeśli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy niż 3 lata to w okresie prowadzenia działalności (maksymalnie 20 punktów):
o 160 godzin – 10 punktów
o Powyżej 160 godzin – 20 punktów,
• doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych dla osób powyżej 29 roku życia o niskich kwalifikacjach (maksymalnie 10 punktów)
o 100 godzin zajęć – 5 punktów,
o powyżej 100 godzin zajęć – 10 punktów.
Punktacja za kryterium doświadczenie będzie sumowana.
c) Doświadczenie trenerów wskazanych w ofercie – 10% oceny – kryterium dodatkowe
• Doświadczenie trenerów w przeprowadzaniu szkoleń zawodowych o tematyce założonej w projekcie (Punkty zostają przyznane jeżeli każdy z trenerów wykazuje doświadczenie w tematyce szkoleń, które ma przeprowadzić).
i. 5 lat – 5 punktów,
ii. Powyżej 5 lat – 10 punktów.
4. Przyjęta metoda przyznawania punktów będzie polegać na ocenie każdej oferty według 100 punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza to ta, która otrzyma największą liczbę punktów według wzoru:
O = A + B + C
Przy czym:
O = suma uzyskanych punktów
A = liczba punktów za kryterium cenowe,
B = liczba punktów za kryterium doświadczenia Wykonawcy.
C = liczba punktów za kryterium doświadczenia trenerów.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.
6. W sytuacji, gdy w postępowaniu złożone zostaną oferty, które podczas oceny otrzymają taką samą liczbę punktów, a jednocześnie przewyższą planowaną liczbę Wykonawców zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach
Wykluczenia
X. Odrzucenie ofert
1. Zamawiający może podjąć decyzję o odrzuceniu oferty, jeżeli zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:
a. treść oferty nie odpowiada treści Zaproszenia do składania ofert,
b. oferta zawiera rażąco niską cenę, która nie gwarantuje realizacji przez Wykonawcę zamówienia w wymaganym terminie i na wymaganych warunkach,
c. oferta zawiera istotne błędy, w tym błędy w obliczeniu ceny,
d. Wykonawca nie zgodził się na poprawę omyłki nieprowadzącej do znaczącej zmiany treści oferty lub zmiany ceny,
e. oferta jest nieważna na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
ECORYS POLSKA SP. Z O.O.
Adres
Solec 38/105

Numer telefonu
223393640
Fax
223393649
NIP
5251917135
Tytuł projektu
Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia
Numer projektu
RPPK.07.01.00-18-0113/16-00

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1054682

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.adresstrony.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij