Lublin: Celem postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności jest wybór wykonawcy usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia zawodowego pn.: „Usługi gastronomiczne i obsługa klienta w gastronomii” (CZĘŚĆ I) lub „Administracja biurowa z wykorzystaniem komputera” (CZĘŚĆ II) dla uczestniczek projektu „Szansa na aktywizację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lublin: Celem postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności jest wybór wykonawcy usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia zawodowego pn.: „Usługi gastronomiczne i obsługa klienta w gastronomii” (CZĘŚĆ I) lub „Administracja biurowa z wykorzystaniem komputera” (CZĘŚĆ II) dla uczestniczek projektu „Szansa na aktywizację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer dokumentu:
PL20-1052463
Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
29.08.17
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
80000000-4
Termin składania wniosków:
07.09.17
Zamawiający:
FUNDACJA „FUNDUSZ INICJATYW”
Miejsce realizacji:
PL: Lublin
Szacunkowa całkowita wartość:
0,00 EUR
catering Lublin

Termin składania ofert

do dnia 07-09-2017

Nazwa zamawiającego

FUNDACJA „FUNDUSZ INICJATYW”

Numer ogłoszenia

1052463

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta.

2. Oferty wraz załącznikami należy składać do dnia 07.09.2017r. na Formularzu ofertowym oraz załącznikach stanowiących Załączniki do niniejszego zapytania.
drogą pocztową/osobiście na adres:
Fundacja „Fundusz Inicjatyw”
Biuro projektu „Szansa na aktywizację”
ul. G. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin

drogą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres ffi@ffi.org.pl

W przypadku składania oferty w wersji papierowej ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
„Oferta na przeprowadzenie szkolenia na rzecz Uczestniczek Projektu „Szansa na aktywizację”. Termin składania 07.09.2017r.”
Dodatkowo w opisie koperty należy zawrzeć:
– dane prowadzącego postępowanie (Fundacja „Fundusz Inicjatyw” Biuro projektu „Szansa na aktywizację” ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin)
– dane składającego ofertę (pieczęć Oferenta).

W przypadku składania Oferty w formie wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać:
„Oferta na przeprowadzenie szkolenia na rzecz Uczestniczek Projektu „Szansa na aktywizację”. Termin składania 07.09.2017.”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ffi@ffi.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Kozak, Sylwia Haczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

81 532 10 30

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

A. Usługa obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Usługi gastronomiczne i obsługa klienta w gastronomii” (CZĘŚĆ I) lub „Administracja biurowa z wykorzystaniem komputera” (CZĘŚĆ II) dla jednej 10-osobowej grupy szkoleniowej w Lublinie wraz z przeprowadzeniem zewnętrznego egzaminu, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji.
B. Wymagania dot. egzaminu: egzamin musi potwierdzać uzyskanie kwalifikacji zgodnie wymaganiami odnoszącymi się do kwalifikacji w rozumieniu wytycznych w zakresie monitorowania wskaźników EFS. Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Egzamin musi być przeprowadzony bezpośrednio po zakończeniu szkolenia. Zdanie egzaminu i uzyskanie kwalifikacji musi być potwierdzone stosowanym dokumentem (świadectwo, zaświadczenie, certyfikat, itp.), który musi zawierać informacje o zakresie szkolenia/kursu, o liczbie godzin szkoleniowych oraz wynikach egzaminu i być zgodny z właściwym rozporządzeniem MEN/inną podstawą formalną. Wydawane zaświadczenia muszą potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz potwierdzać posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę.
Wykonawca prowadzi szkolenie na odpowiednim poziomie jakości zapewniając tym samym, że min 90% uczestniczek (tj. minimum 9 osób) zda pozytywnie egzamin i uzyska zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje. Jeśli liczba uczestniczek, które zdadzą egzamin będzie mniejsza niż 90% Wykonawca (w ramach kwoty zamówienia) zobowiązany jest dokonać doszkolenia uczestniczek i zapewnienia im egzaminu poprawkowego do momentu uzyskania poziomu 90% efektywności kształcenia.
Dla szkolenia „Usługi gastronomiczne i obsługa klienta w gastronomii” egzaminem końcowym może być egzamin czeladniczy w zawodzie „kucharz” bądź inny spełniający wyżej wymienione wymogi. Natomiast dla szkolenia „Administracja biurowa z wykorzystaniem komputera” egzaminem końcowym może być egzamin ECDL dotyczący obsługi komputera/programów biurowych bądź inny spełniający wyżej wymienione wymogi.
Wymogi dotyczące uzyskiwania kwalifikacji przedstawiono w załączniku nr 5 do zapytania.
C. Termin realizacji usługi: od 25 września do 31 października 2017r. (planowane terminy dzienne: 25, 26, 28 i 29 września oraz 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30 i 31 października) przy czym zastrzega się, że powyższe terminy mogą ulec zmianie, gdyż realizacja szkolenia jest uzależniona od odpowiedniej liczby zgłoszeń uczestniczek.
D. Szkolenie realizowane będzie w trakcie 22 dni, w trybie 3-5 razy w tygodniu po 8 godzin dydaktycznych dziennie (ostatniego dnia: 2 godziny + egzamin zewnętrzny potwierdzający uzyskanie kwalifikacji), w dni powszednie w przedziale godzin: 08:00 -16:00. Do dziennego czasu szkolenia należy doliczyć 2 przerwy kawowe (po 15 min.) i 1 przerwę obiadową (30 min.) – ostatniego dnia: 1 przerwa kawowa.
E. Miejsce realizacji szkolenia: Lublin
F. Liczba godzin szkolenia wynosi 170 godzin dydaktycznych (tj. 170 x 45 minut).
G. CZĘŚĆ I: Zakres tematyczny szkolenia „Usługi gastronomiczne i obsługa klienta w gastronomii” obejmuje minimalnie:
Moduł I: USŁUGI GASTRONOMICZNE – 40 godz. dyd. obejmuje m.in. następujące zakresy tematyczne:
Moduł II: OBSŁUGA KLIENTA – 24 godz. dyd. obejmuje m.in. następujące zakresy tematyczne
Moduł III USŁUGI GASTRONOMICZNE I OBSŁUGA KLIENTA W GASTRONOMII zajęcia praktyczne realizowane w pracowni gastronomicznej – 106 godz. dyd. obejmuje m.in. następujące zakresy tematyczne:
H. CZĘŚĆ II Zakres tematyczny szkolenia „Administracja biurowa z wykorzystaniem komputera” obejmuje minimalnie:
Moduł I: ADMINISTRACJA BIUROWA – zajęcia teoretyczne – 56 godz. dyd. obejmuje m.in. następujące zakresy tematyczne:
Moduł II: OBSŁUGA KOMPUTERA 72 godz. dyd. obejmuje m.in. następujące zakresy tematyczne:
Moduł III: OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH 8 godz. dyd. obejmuje m.in. następujące zakresy tematyczne:
Moduł IV: SEKRETARIAT – zajęcia praktyczne w pracowni komputerowej 34 godz. dyd. obejmuje m.in. następujące zakresy tematyczne:
I. Szkolenie ma charakter zamknięty tzn. Wykonawca nie może dołączać innych uczestniczek do grupy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności jest wybór wykonawcy usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia zawodowego pn.: „Usługi gastronomiczne i obsługa klienta w gastronomii” (CZĘŚĆ I) lub „Administracja biurowa z wykorzystaniem komputera” (CZĘŚĆ II) dla uczestniczek projektu „Szansa na aktywizację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn.: „Usługi gastronomiczne i obsługa klienta w gastronomii” (CZĘŚĆ I) lub „Administracja biurowa z wykorzystaniem komputera” (CZĘŚĆ II) dla uczestniczek projektu „Szansa na aktywizację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zostanie zrealizowana tylko jedna grupa szkoleniowa, a tematyka szkolenia (jedna z 2-óch ww.) uzależniona będzie od potrzeb uczestniczek projektu.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegóły w zapytaniu ofertowym: pkt. III .
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
oraz
3. Pozostałe warunki przedmiotu zamówienia.

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji szkolenia: w okresie IX 2017r. – X 2017r.
Termin może ulec zmianie, gdyż warunkiem realizacji usługi jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby uczestniczek.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Na etapie składania oferty dla potwierdzenia spełnienia wymagania wskazanego Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru z formularza ofertowego oraz przedstawi potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wypisu z KRS/ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającego, iż prowadzi działalność edukacyjną (dokument z okresu nie dłuższego niż 3 m-ce) oraz aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez urząd pracy.

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności. Warunek związany z obowiązkiem posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 zamówienia o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia, tj.:
– szkolenia z zakresu gastronomii/obsługi klienta w gastronomii dla grup min 10-cioosobowych (dot. części zamówienia: „Usługi gastronomiczne i obsługa klienta w gastronomii”) oraz
– szkolenia z zakresu administracji biurowej z obsługą komputera dla grup min. 10-ciosobowych (dot. części zamówienia: „Administracja biurowa z wykorzystaniem komputera”).
Na etapie składania oferty dla potwierdzenia spełnienia wymagania Wykonawca złoży Wykaz zrealizowanych minimum 3 zamówień o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania wraz z kserokopiami referencji potwierdzającymi rzetelne/należyte wykonanie usługi;

Potencjał techniczny

Dysponowanie potencjałem technicznym zdolnym do wykonywania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego zdolnego do wykonania zamówienia.
Jako spełnienie wymagania odnośnie zaplecza technicznego do wykonania zamówienia uważane będzie zapewnienie przez Wykonawcę:
– sali szkoleniowej oraz pracowni komputerowej i pracowni gastronomicznej (jeśli dotyczy) w Lublinie z dostępem do parkingu. Na potwierdzenie spełnienia Wymagania Wnioskodawca wskaże lokalizację w Załączniku do oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponują potencjałem – osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału – osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Jako spełnienie wymagania odnośnie do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uważane będzie zapewnienie przez Wykonawcę:
• do przeprowadzenia szkoleń kadrę dydaktyczną (minimum dwóch wykładowców) posiadającą:
? wykształcenie wyższe (w tym dla zajęć dot. obsługi komputera moduł II w szkoleniu „Administracja biurowa… – wykształcenie wyższe informatyczne) lub uprawnienia obowiązujące w danej branży (np. uprawnienia mistrzowskie, inne),
• do organizacji/nadzoru nad usługą min. 1 osobę posiadającą doświadczenie zawodowe w organizacji i obsłudze min trzech szkoleń,
Dla potwierdzenia spełniania wymagania Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania oraz dołączy:
CV minimum 2 (dwóch) wykładowców dla każdej części, na którą składa ofertę oraz CV 1 (jednej) osoby odpowiedzialnej za organizację/nadzór nad usługą.
Jeśli z przedstawionych CV nie będzie jednoznacznie wynikać, iż personel spełnia stawiane wymagania, kryterium nie zostanie uznane za spełnione.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Dla potwierdzenia spełnienia Wymagania Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru z formularza ofertowego.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, w stosunku do których nie została otwarta likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu). Dla potwierdzenia spełnienia Wymagania Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru z formularza ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
2) Wypełniony wykaz zrealizowanych usług szkoleniowych – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania wraz z kserokopiami referencji potwierdzającymi realizację usługi.;
3) Wypełniony wykaz kadry przeznaczonej do realizacji usług– zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania wraz z załączonymi CV kadry;
4) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania;
5) Aktualny odpis z CEIDG lub z Krajowego Rejestru Sądowego – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
6) Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w oryginale lub kopii potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Wymagane powyżej dokumenty, muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wraz z datą, pieczęcią firmową Oferenta i podpisem opatrzonym pieczęcią imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta. Kopie bez poświadczenia zgodności z oryginałem nie posiadają dla Zamawiającego walorów dokumentu i nie będą uwzględniane przy weryfikacji ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany spośród ofert, które spełniają wszystkie obowiązkowe wymagania wskazane w zapytaniu ofertowym. O wyborze zadecyduje najwyższa łączna liczba punktów wg następujących kryteriów:

Kryterium A: cena szkolenia brutto za 1 osobę – maksymalnie 100 punktów.
Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

Cmin
Cena = —————– x 100
Co
gdzie:
Cmin = najniższa cena spośród ważnych ofert
Co = cena oferty badanej
KRYTERIUM B: efektywność szkolenia – dodatkowe 20 punktów otrzyma każdy Wykonawca, który zadeklaruje osiągnięcie najwyższej efektywności kształcenia, tj. uzyskanie kwalifikacji przez 100% Uczestniczek.
2. Łączna liczba punktów = liczba punktów zdobytych w kryterium A i B. Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 120.
3. Cena obejmuje wartość przedmiotu zamówienia i wszystkie obciążenia z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy, funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, należnych podatków – jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia. Przy czym informuje się, że cena co do zasady nie powinna obejmować podatku od towarów i usług (ze względu na zwolnienie przedmiotowe), chyba, że Wnioskodawca posiada i przedstawi Zamawiającemu, indywidualną interpretację Urzędu Skarbowego nakładającą na niego obowiązek naliczana VAT od prowadzanych szkoleń.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych przez Wykonawcę oświadczeń poprzez żądanie przedstawienia odpowiednich dokumentów i kontakt z odpowiednimi instytucjami.
5. Jeżeli cena zaproponowana przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przekroczy założenia budżetu realizacji projektu, Zamawiający podejmie negocjacje celem jej obniżenia. Jeśli negocjacje nie przyniosą pożądanego skutku Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę i wyłonić Wykonawcę, który uzyskał kolejną najwyższą ilość punktów w postępowaniu. Opisana procedura może być prowadzona wielokrotnie do momentu wyboru oferty mieszczącej się cenowo w budżecie projektu.

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań.
Celem złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający informuje, że niżej wymienione osoby są zaangażowane w realizację zamówienia po stronie Zamawiającego: Pan Andrzej Stawiszyński (Prezes Zarządu) oraz Pani Sylwia Haczyk, Pani Agata Kozak i Pani Agnieszka Stawiszyńska (zespół projektu).

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

FUNDACJA „FUNDUSZ INICJATYW”

Adres

Seweryna Sierpińskiego 24/5

20-448 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815321030

Fax

815321030

NIP

9462553005

Tytuł projektu

Szansa na aktywizację

Numer projektu

RPLU.09.01.00-06-0026/15-00

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.adresstrony.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij