Dożywianie mieszkańców na terenie miasta Tarnobrzega – wydawanie zup

Dożywianie mieszkańców na terenie miasta Tarnobrzega – wydawanie zup

Numer dokumentu:
4391365
Rodzaj umowy:
Umowa łączona
Data publikacji:
11.04.18
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
55321000 55320000 55300000
Zamawiający:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TARNOBRZEGU
Miejsce realizacji:
PL:
Szacunkowa całkowita wartość:
0,00 EUR
Wykonawca/cy:
KONAR SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Wykonawca/Cena:
KONAR SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA: 79 315,00 PLN
Ogłoszenie nr 500078762-N-2018 z dnia 11-04-2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: „Dożywianie mieszkańców na terenie miasta Tarnobrzega – wydawanie zup” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 514110-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 621462400000, ul. ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 226 097, e-mail mopr@mopr.pl, faks 158 230 738. Adres strony internetowej (url): www.mopr.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dożywianie mieszkańców na terenie miasta Tarnobrzega – wydawanie zup” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AG.26.1.2.2018 II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dożywianie mieszkańców na terenie miasta Tarnobrzega – wydawanie zup. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku tj. jednodaniowego ciepłego posiłku ze wskazaniem na zagęszczoną zupę z wkładką mięsną o pojemności nie mniejszej niż 500 ml (nie dopuszcza się możliwości dodawania do zupy tzw. parówek i ścinków wędlin) wraz z pieczywem dla osób potrzebujących z miasta Tarnobrzega dla nie więcej niż 80 osób dziennie przez 7 dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli. Posiłki mają być wydawane w godzinach od 10.30 do 12.30. 2. Wykonawcy starający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać jadłodajnię, bar, stołówkę w Tarnobrzegu. 3. Posiłki dot. zamówienia będą wydawane przez 7 dni w tygodniu, co najmniej w godzinach od 10.30 do 12.30. 4. Ogólna ilość zamawianych posiłków może ulec zmianie. 5. Kaloryczność posiłków zgodna z normami ustalonymi przez instytut Żywienia i Żywności 6. Sala jadalna jednorazowo powinna pomieścić około 25 osób. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnego dostępu do WC wraz z umywalką. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym. 9. Wydawane posiłki muszą być sycące, smaczne, kaloryczne, zdrowe, urozmaicone, estetycznie podane i gorące. 10. Wykonawca zobowiązany jest do wywieszenia w widocznym miejscu, w stołówce, jadłospisu na 7 dni. 11. Klienci powinni otrzymać zawsze gorący posiłek, który zjedzą na miejscu, ewentualnie pobiorą we własne naczynia do domu (jeśli nie będą jeść na miejscu na wynos otrzymują tylko i wyłącznie jedną porcję). Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do dowiezienia posiłków dot. części I do max 20 osób pod wskazany adres. 12. Personel Wykonawcy powinien być przyjaźnie nastawiony do klientów korzystających z posiłków. Ponadto musi posiadać odpowiednie zaświadczenia dokumentujące dopuszczenie tych osób do pracy przy żywieniu zbiorowym. 13. Wykonawca odpowiada za czystość urządzeń gastronomicznych, w których przygotowywane będą posiłki, estetyczny wygląd i czystość zatrudnionego personelu, czystość technologii przygotowywania i wydawania posiłków. 14. Zamawiający będzie sprawdzać jakość obiadów. W przypadku naruszenia postanowień umowy oraz warunków określonych w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym. 15. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki, o nie gorszej jakości na swój koszt, z innych źródeł. 16. Należność za sukcesywne wykonywanie przedmiotu umowy będzie wypłacane Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej noty księgowej/ faktury za każdy miesiąc świadczonej usługi. 17. Podczas wydawania posiłku w pomieszczeniu nie będą sprzedawane, podawane ani spożywane napoje alkoholowe, w tym piwo. Wykonawca zobowiąże się do nie wydawania napojów alkoholowych (łącznie z piwem), wyrobów tytoniowych za bloczek żywieniowy upoważniający do sprzedaży i wydania wyłącznie gorącego posiłku. 18. Zamówienie musi być przygotowane od podstaw, na wywarach mięsnych, na bazie świeżych produktów z zachowaniem odpowiednich terminów ważności. Nie dopuszcza się przygotowywania zup z gotowych koncentratów (np. gotowe zupy w koncentracie, zupy w proszku bądź tzw. „gorące kubki”). Dostarczana jedna porcja zupy musi mieć pojemność 500ml. Do jednej porcji zupy dostarcza, się również jedną porcję chleba, który musi mieć wagę nie mniej niż 100 gram. Przygotowywane i wydane zupy muszą być różnego rodzaju. Przygotowywać i wydawać należy, co najmniej 10 rodzajów zupy w okresie jednego miesiąca kalendarzowego. 19. Posiłek powinien być przygotowany wg zasad racjonalnego żywienia i obowiązujących przepisów kulinarnych. Musi być bezwzględnie świeży i przyrządzany w dniu wydawania. Wartość kaloryczna posiłku powinna być zgodna z normami i uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych. 20. Za gorący posiłek Zamawiający uznaje świeży, nieodgrzewany posiłek będący jednym z posiłków umieszczonych w jadłospisie. Niedopuszczalne jest podawanie posiłków odgrzewanych, odpiekanych, przygotowywanych poprzez przetworzenie półproduktów głęboko zamrożonych. 21. Posiłki powinny być przygotowane według aktualnych norm żywieniowych oraz zgodnie z zasadami żywienia zbiorowego. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki w formie dwudaniowych pełnych obiadów zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017 poz. 149) łącznie z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy. 22. Podstawą rozliczenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę za dany miesiąc, najpóźniej do 5-tego dnia miesiąca następnego. Wykonawca dołączy do faktury listy z numerami bloczków wydanych posiłków świadczeniobiorcom w danym miesiącu kalendarzowym oraz kwotę należną do zapłaty za każdą osobę. II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: nie II.5) Główny Kod CPV: 55321000-6 Dodatkowe kody CPV: 55320000-9 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/02/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 87600.00 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Socjalna KONAR Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Św. Barbary 1 Kod pocztowy: 39-400 Miejscowość: Tarnobrzeg Kraj/woj.: podkarpackie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFE
RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 79315.20 Oferta z najniższą ceną/kosztem 79315.20 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 79315.20 Waluta: IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.adresstrony.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij